ENGLISH

Văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân

I.   VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠIGIẢI QUYẾT TỐ CÁOTIẾP CÔNG DÂN

1.   Thông  liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử  đơn thư khiếu nạitố cáo, kiến nghị, phản ánh

2.   Thông  số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng

3.   Thông số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ Giáo dục  Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo

4.   Thông  số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

5.   Quyết định số 1294/QĐ-TTCP 04/6/2014 của Tổng Thanh tra về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản  của thanh tra Chính phủ (Thủ tục giải quyết khiếu nại; Thủ tục giải quyết tố cáo)

II.   VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1.   Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

2.   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

3.   Thông  số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

4.   Thông số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

III.   VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

1.   Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

2.   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 01/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo

3.   Thông số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

4.   Thông số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

III.   VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN

1.   Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13

2.   Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

3.   Thông số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

4.   Quyết định số 1345/QĐ-TTCP ngày 27/5/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản của Thanh tra Chính phủ

5.   Quyết định số 1346/QĐ-TTCP ngày 27/5/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính về xử đơn thuộc phạm vi chức năng quản của Thanh tra Chính phủ

6.   Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân  giải quyết khiếu nại, tố cáo

7.   Quyết định số 1287/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  Đào tao ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo