ENGLISH

Văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục

I.   VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

1.   Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

2.   Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thanh tra 2010

3.   Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra  viên cộng tác viên thanh tra

4.   Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoạt động thanh tra chuyên ngành

5.   Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ sủa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra  viên cộng tác viên thanh tra

6.   Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kế hoạch thanh tra

7.   Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra

8.   Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra

9.   Thông liên tịch số 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC ngày 19/01/2006 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên

10.   Thông số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

11.   Thông liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản , sử dụng quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách

12.   Thông số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống than nhũng

13.   Thông số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

14.   Thông liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị , thành phố thuộc tỉnh

15.   Thông số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

16.   Thông số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

17.   Thông số 09/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

18.   Thông số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi

19.   Thông số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra công chức, viên chức thuộc các quan thanh tra nhà nước

20.   Thông số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ mật nhà nước của ngành Thanh tra

21.   Thông số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

II.   VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1.   Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục

2.   Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

3.   Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về tổ chức hoạt động thanh tra các kỳ thi

4.   Thông số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục  Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động thanh tra của sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

5.   Thông số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 24/12/2012 của Bộ Giáo dục  Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

6.   Thông số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

7.   Thông số 32/2014/TT-BGDĐT ngày 25/9/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

8.   Văn bản số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20/10/2014 của Bộ Giáo dục  Đào tạo về Hợp nhất Thông quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục