ENGLISH

Văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng

I. LUẬT

1.   Luật  số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về phòngchống tham nhũng

2.   Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội sửa đổibổ sung một số điều  của Luật phòng, chống tham nhũng

3.   Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

II. NGHỊ ĐỊNH

  

1.   Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử trách nhiệm của người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong quan, tổ chức, đơn vị do mình quản , phụ trách

 

2.   Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

 

3.   Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

4.   Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của hội trong phòng, chống tham nhũng

5.   Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

III. THÔNG

1.   Thông số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

2.   Thông liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm Sát NDTC - Tòa án NDTC - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định việc trao đổi, quản sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

3.   Thông số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

IV. CHỈ THỊ

     Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước