ENGLISH

Giới thiệu chung

        Phòng Thanh tra Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn. Từ năm học 2008-2009 (nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2009-2014) đến đầu năm 2015, Phòng Thanh tra phụ trách thêm công tác thi đua, khen thưởng đổi tên thành Phòng Thanh tra Công tác thi đua.

        Đầu năm 2015, Công tác thi đua được chuyển giao cho bộ phận khác, Phòng Thanh tra Công tác thi đua được đổi tên thành Phòng Thanh tra theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHQN ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn trở thành Phòng độc lập chuyên phụ trách công tác thanh tra.

        Ngày 25 tháng 3 năm 2016 theo Quyết định số 395/QĐ-ĐHQN của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, tách bộ phận Pháp chế (trực thuộc Phòng Hành chínhTổng hợp), sáp nhập vào Phòng Thanh tra đổi tên Phòng Thanh tra thành Phòng Thanh traPháp chế. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh traPháp chế được quy định trong Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn