ENGLISH

Chức năng - Nhiệm vụ

        I. Chức năng

        1. Về công tác thanh tra: Tham mưu giúp Hiệu trưởng về quản , tổ chức triển khai công tác thanh tra nội bộ của Nhà trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.

        2. Về công tác pháp chế: Tham mưu, vấn cho Hiệu trưởng, Hội đồng trường về những vấn đề pháp liên quan đến tổ chức, quản hoạt động của Nhà trường; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật thực hiện nguyên tắc pháp chế.

        II. Nhiệm vụ

        1. Về công tác thanh tra

        - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

        - Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị nhân thuộc quyền quản của Hiệu trưởng;

        - Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

        - Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

        - Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

       - Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách quy định của Nhà nước về giáo dục;

        - Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

        2. Về công tác pháp chế 

        - Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp của đơn vị; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học.

        - Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các quan thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

        - Tham gia ý kiến về mặt pháp đối với văn bản do các đơn vị khác của sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ban hành.

        - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các quan liên quan của sở giáo dục đại học cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên người học.

        - Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị.

        - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản , chỉ đạo, điều hành của nhà trường của đơn vị.

        - Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả xử các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường đơn vị.

        - Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với quan quản giáo dục thủ trưởng đơn vị theo quy định.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.